Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45096
Title: Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Authors: Lê Danh Tốn, Người hướng dẫn
Phạm Thuỳ Linh
Keywords: Chính sách công nghiệp;Kinh tế;Thời kỳ đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2003
Abstract: 114 tr + Đĩa mềm
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách công nghiệp và những kinh nghiệm quốc tế. Đánh giá thực trạng chính sách công nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chính sách cô (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 5.02.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45096
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00188_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 84.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.