Sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45097Sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45097