Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45097
Title: Sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Đinh, Quang Ty, Người hướng dẫn
Phạm, Quang Hưởng
Keywords: Công cụ kinh tế;Kinh tế chính trị XHCN;Môi trường;Quản lý môi trường;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 154 tr + Đĩa mềm
Luận văn hệ thống lý thuyết về các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường. Phân tích đánh giá thực trạng các công cụ đang được sử dụng ở nước ta hiện nay, nêu lên những điều kiện cần thiết, thuận lợi, khó khăn, khả năng sử dụng công cụ kinh tế tong quản (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45097
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00187_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 66.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.