Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45098
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Đình Thiên, người hướng dẫn
Đinh, Thị Minh Lệ
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Công nghiệp hoá;Kinh tế;Kinh tế ngành;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 94 tr
Những vấn đề lý thuyết chung về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của mô hình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu và thực tiễn Đông Á. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong thời kỳ đổi mới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Đề xuất phương hướng (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế Chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45098
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00165_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.