Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45099
Title: Chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam : thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế
Authors: Doãn, Thị Thanh Phương
Keywords: Kinh tế;Kinh tế lao động;Nguồn nhân lực;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 108 tr. + Đĩa mềm
Nêu khái quát vai trò và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội; phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực từ đó nêu một số quan điểm và giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt nam trong thời g (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45099
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00133_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.