Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45100
Title: Doanh nghiệp nhà nước địa phương ở Hà Nội thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn Bích, Người hướng dẫn
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước;Hà Nội;Kinh tế nhà nước
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 100 tr. + Đĩa mềm
Phân tích môi trường kinh tế tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội, từ đó đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp này trong 10 năm từ 1992-2002 và đưa ra một số đề xuất, nhằm nâng cao vai trò quản lý của nhà nước đối với (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị XHCN 5.02.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45100
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00160_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 86.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.