Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45101
Title: Rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Trần Anh Tài, Người hướng dẫn
Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Thương mại;Việt Nam;Xuất khẩu
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 92 tr. + Đĩa mềm
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về xuất khẩu và phân tích các rủi ro của hoat động xuất khẩu ở Việt Nam. Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45101
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00153_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 922.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.