Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45102
Title: Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phí Mạnh Hồng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Việt Hà
Keywords: Hoạt động xuất nhập khẩu;Kinh tế tài chính;Ngân hàng thương mại;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
101 tr. + Tóm tắt và đĩa mềm
Electronic Resources
Tìm hiểu về ngân hàng thương mại và vai trò của ngân hàng thương mại đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Khảo sát thực trạng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam thời gian qua. Đề xuất một s (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45102
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00155_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 46.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.