Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45103
Title: Chính sách tỉ giá hối đoái ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn Hồng Sơn, người hướng dẫn
Bùi,Thị Vân
Keywords: Kinh tế tài chính;Tỷ giá hối đoái;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
125 tr
Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái. Phân tích chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến nay. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong giai đoạn tới
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45103
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00150_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.