Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45104
Title: Hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Vũ, Trường Sơn, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Hằng
Keywords: Kinh tế chính trị;Ngân hàng;Ngân hàng thương mại quốc doanh;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Hệ thống hoá một số vấn đề về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng hoạt động trong hệ thống ngân hàng quốc doanh hiện nay, chỉ ra những hạn chế của hệ thống này trong quá trình phát triển và đề xuất các giải pháp để nâng c (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa KInh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45104
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00130_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 54.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.