Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45105
Title: Kinh tế tri thức và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 5.02.01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Phùng, Bình Lâm
Keywords: Kinh tế chính trị;Kinh tế tri thức;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 111 tr. + Tóm tắt+đĩa mềm
Nghiên cứu kinh tế tri thức dưới phương diện lý luận và giới thiệu chiến lược hướng tới kinh tế tri thức của một số nước, từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm tiếp cận kinh tế tri thức ở Việt Nam
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45105
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00144_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.