Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45106
Title: Kiểm soát giá đối với hàng hoá và dịch vụ độc quyền ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 5.02.01
Authors: Phạm, Quang Vinh, Người hướng dẫn
Lê,Thành Việt
Keywords: Dịch vụ độc quyền;Giá cả;Kinh tế chính trị;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 115 tr. + Tóm tắt+đĩa mềm
Nêu cơ sở lý luận về độc quyền, giá độc quyền và kiểm soát giá độc quyền trong nền kinh tế thị trường. Từ đó đi sâu nghiên cứu một số vấn đề kiểm soát giá độc quyền ở Việt Nam. Kiến nghị các giải pháp kiểm soát giá trong một số ngành kinh tế
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45106
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00142_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.