Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45108
Title: Khu công nghiệp, khu chế xuất với việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế
Authors: Vũ, Đức Thanh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Nhật
Keywords: Khu chế xuất;Khu công nghiệp;Kinh tế chính trị;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 113 tr
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX). Phân tích một số kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển và quản lý nhà nước đối với các KCN-KCX. Đánh giá khái quát toàn bộ các KCN-KCX ở Việt Nam và thực trạng hoạt động đầ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45108
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00125_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.