Khu công nghiệp, khu chế xuất với việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45108Khu công nghiệp, khu chế xuất với việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45108