Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45109
Title: Thị trường trướng khoán Việt Nam : Thực trạng và giải pháp
Authors: Trịnh, Thị Mai Hoa, Người hướng dẫn
Trần Thị Hoài Phương
Keywords: Kinh tế chính trị;Thị trường chứng khoán;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
120 tr. + Tóm tắt
Hệ thống hoá cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK), phân tích những TTCK điển hình làm nổi bật những đặc trưng cơ bản của TTCK Việt Nam. Từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm giúp TTCK phát triển tốt hơn
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45109
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00124_Noi_dung.pdf.pdf
  • Description : 
  • Size : 61.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.