Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45111
Title: Lao động nữ ở nông thôn Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế
Authors: Phạm, Văn Dũng Người hướng dẫn
Nguyễn, Kim Thuý
Keywords: Kinh tế chính trị;Lao động nông thôn;Lao động nữ;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 110 tr. + Tóm tắt + đĩa mềm
Hệ thống hoá các vấn đề cơ bản về lao động nữ ở nông thôn ở các nước đang phát triển, làm rõ thực trạng của lực lượng lao động nữ ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm khai thác, sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực này tron (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45111
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00128_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.