Một số vấn đề về tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45112Một số vấn đề về tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45112