Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45115
Title: Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Tạ, Kim Ngọc, người hướng dẫn
Trương, Duy Hoà
Keywords: Hội nhập kinh tế;Kinh tế đối ngoại;Toàn cầu hoá kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: ĐHQG
Abstract: 120 tr
Đi sâu phân tích và làm sáng tỏ cơ sở khoa học của toàn cầu hoá kinh tế, bản chất, những quan niệm chính cũng như những đặc trưng cơ bản của toàn cầu hoá kinh tế. Khảo sát thực trạng việc toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. T (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. ĐHQGHN, 2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45115
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00232_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 46.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.