Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45117
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Trung Quốc và mộ số bài học đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Lê, Văn Chiến
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Trung quốc;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2000
Publisher: ĐHQG
Abstract: 121 tr
Từ thực tiến của qúa trình mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, luận văn đã nêu bật những giải pháp quan trọng cũng như những thành công và hạn chế mà Trung Quốc đã thực hiện để khuyến khích FDI. Từ đó nêu một số bài học kinh nghiệm có thể áp d (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh Tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45117
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00215_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 66.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.