Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45118
Title: Ngoại thương Việt nam: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Vũ, Xuân Hải
Keywords: Kinh tế;Kinh tế đối ngoại;Ngoại thương;Thị trường xuất nhập khẩu;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: ĐHQG
Abstract: Đi sâu tìm hiểu các lý thuyết và mô hình phát triển quan hệ ngoại thương, nêu thực trạng hoạt động ngoại thương Việt Nam từ 1975 đến nay, đánh giá những mặt mạnh và những mặt yếu tình hình hoạt động ngoại thương Việt nam trong thời gian qua, đưa ra những đ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
103 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45118
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00214_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 55.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.