Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45119
Title: Xuất khẩu gạo của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp: ThS. Kinh tế chính trị: 60 31 01
Authors: Vũ Đức Thanh, Người hướng dẫn
Nguyễn Cúc Phương
Keywords: Kinh tế nông nghiệp;Việt Nam;Xuất khẩu gạo
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 106 tr
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về nguồn gốc và lợi ích của xuất khẩu trong quá trình phát triển kinh tế các quốc gia; phân tích một số kinh nghiệm quốc tế làm bài học cho việc tìm kiếm giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo Việt Nam. Từ đó đánh giá th (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45119
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00060_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 65.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.