Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45120
Title: Phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị: 60 31 01
Authors: Tạ, Đức Khánh, Người hướng dẫn
Đặng Thị Tố Tâm
Keywords: Kinh tế nông nghiệp;Nông nghiệp hàng hoá;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 118 tr
Phân tích xu hướng phát triển tất yếu của nông nghiệp hàng hoá trong quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước và của một số nước trong khu vực. Từ đó đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản để tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hoá trong tiến trình công (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45120
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00061_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 57.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.