Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45121
Title: Hoạt động của ngân hàng Nhà nước Việt nam trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường: ThS. Kinh tế chính trị : 60 31 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Phạm Thị Nguyệt
Keywords: Kinh tế thị trường;Ngân hàng nhà nước;Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 109 tr
Trên cơ sở hệ thống hoá và làm rõ chức năng của Ngân hàng Trung ương trong quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường Việt nam, tác gỉa tiến hành phân tích đánh giá hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt nam trong quá trình đổi mới và đề (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45121
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00055_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 46.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.