Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45122
Title: Thị trường bảo hiểm Việt Nam thực trạng và giải pháp: ThS. Kinh tế chính trị: 60 31 01
Authors: Trần, Đình Thiên, Người hướng dẫn
Nguyễn Thuận Linh
Keywords: Bảo hiểm;Hoạt động bảo hiểm;Thị trường bảo hiểm;Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 92 tr.
Đi sâu tìm hiểu những vấn đề lý luận chung về hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường; Phân tích thực trạng quá trình hình thành và phát triển thị trường bảo hiểm Việt nam trong thời gian qua và đưa ra những định hướng phát triển thị trư (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45122
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00057_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 37.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.