Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45126
Title: Tiến trình gia nhập WTO của Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng, Người hướng dẫn
Thạch, Thọ Mộc
Keywords: Trung Quốc;Hội nhập kinh tế;Kinh tế;Kinh tế Trung Quốc;WTO
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 155 tr.
Dưới góc độ kinh tế chính trị học, luận văn nghiên cứu tiến trình cải cách nền kinh tế và hệ thống các chính sách kinh tế của Trung Quốc theo các tiêu chí của WTO. Rút ra những học kinh nghiệm bổ ích cho Việt Nam, đề xuất một số giải pháp khả thi đối với q (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45126
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00032_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 70.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.