Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45127
Title: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn, Trường Sơn, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ánh Nga
Keywords: Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài;Kinh tế Việt Nam;Quản lý kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn tổng kết những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước và các công cụ quản lý nhà nước đối vơí các doanh nghiệp, đi sâu vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tác giả phân tích thực trạng quá trình thu hút, tổ chức và quản lý các doan (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45127
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00027_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 48.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.