Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45127Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45127