Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45128
Title: Tổng công ty nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn
Trương, Bích Thảo
Keywords: Kinh tế;Kinh tế Việt Nam;Tổng Công ty nhà nước;Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Electronic Resources
102 tr.
Luận văn hệ thống hoá các khía cạnh lý thuyết và thực tế về mô hình Tổng công ty nhà nước (TCTNN) ở Việt Nam. Đánh giá phân tích thực trạng và xu hướng hoạt động của các TCTNN và đề xuất các giải pháp củng cố sắp xếp lại TCTNN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45128
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00029_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 40.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.