Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45129
Title: Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Vũ, Phương Thảo, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Bài học kinh nghiệm;Cải cách;Doanh nghiệp nhà nước;Kinh tế Trung Quốc;Trung quốc
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn trình bày một cách có hệ thống những vấn đề về mặt phương pháp luận của cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc. Phân tích đánh giá thực trạng quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc. Tổng kết những kết quả đã đạt được và những v (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45129
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00030_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.