Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45130
Title: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công nghiệp ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn, Văn Thạo, Người hướng dẫn
Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Công nghiệp Việt Nam;Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ;Kinh tế;Kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, luận văn vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như kết hợp lịch sử-cụ thể; thống kê; phân tích kinh tế; so sánh-đối chiếu; phân tích-tổng hợp... Tác giả đã xác định vai trò, đặc điểm của doanh nghiệp v (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45130
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00020_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 50.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.