Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45131
Title: Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn
Dương, Thị Hồng Nhung
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước;Hội nhập kinh tế;Kinh tế Việt Nam;Kinh tế thế giới;Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
108 tr.
Trên cơ sở phân tích thực trạng cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam trong những năm gần đây và những tác động của quá trình toàn cầu hoá đến sự phát triển của DNNN, tác giả làm rõ những vấn đề cần được tiếp tục giải quyết nhằm nâng cao hiệu qu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45131
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00028_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 51.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.