Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45133
Title: Tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, Người hướng dẫn
Lê, Thị Thu
Keywords: Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ;Kinh tế Việt Nam;Tín dụng ngân hàng;Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn phân tích thực trạng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường, từ đó nêu ra các vấn đề tồn tại cơ bản là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
121 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45133
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00034_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 32.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.