Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45135
Title: Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Hà Tây : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn Cúc, Người hướng dẫn
Phạm, Tú Tài
Keywords: Hà Tây;Kinh tế nông nghiệp;Kinh tế trang trại;Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Trên cơ sở những lý luận về kinh tế trang trại, luận văn tập trung phân tích thực trạng kinh tế trang trại ở Hà Tây, rút ra những đánh giá, nhận xét, từ đó đề xuất những giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại ở Hà Tây
Electronic Resources
98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45135
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00031_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 41.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.