Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45136
Title: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn, Bích, Người hướng dẫn
Võ, Thị Hà
Keywords: Kinh tế;Kinh tế doanh nghiệp;Nghệ An
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt nam và thế giới; Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nghệ An trong thời gian qua; Nêu nổi bật những kết quả đạt được và (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45136
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00019_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.