Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45137
Title: Thực trạng và phương hướng cải cách chế độ tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp của Việt nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Phan, Vĩnh Điển
Keywords: Cải cách chế độ tiền lương;Khu vực hành chính sự nghiệp;Kinh tế tài chính;Tiền lương
Issue Date: 2000
Publisher: ĐHQG HN
Abstract: 80 tr.
Đi sâu tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp, những nguyên tắc xây dựng tiền lương ở khu vực này, nêu thực trạng tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp trong thời gian qua. Từ đó tác giả xem xét, đánh giá (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường ĐHKHXH & NV ĐHQG HN, 2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45137
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00239_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 62.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.