Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45138
Title: Đổi mới hợp tác xã nông nghiệp ở Hà tây. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Vũ, Đức Thanh, Người hướng dẫn
Hoàng, Thị Ngọc Lan
Keywords: Hà Tây;Hợp tác xã nông nghiệp;Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Electronic Resources
113 tr.+ phụ lục
Đi sâu tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình đổi mới hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta, phân tích và đánh giá quá trình đổi mới hợp tác xã nông nghiệp và thực trạng của hợp tác xã nông nghiệp Tỉnh Hà tây trong thời gian qua, rút ra những bài học (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45138
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00017_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 54.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.