Đổi mới hợp tác xã nông nghiệp ở Hà tây. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45138Đổi mới hợp tác xã nông nghiệp ở Hà tây. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45138