Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45139
Title: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Đình Thiên, Người hướng dẫn
Nguyễn, Minh
Keywords: Kinh tế;Kinh tế đối ngoại;Việt Nam;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận án đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài, mối quan hệ và vai trò của nó đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta; Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước ta trong thời gian (...)
Electronic Resources
103 tr.
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45139
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00003_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 46.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.