Khu vực hoá kinh tế - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45140Khu vực hoá kinh tế - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45140