Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45140
Title: Khu vực hoá kinh tế - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Tạ, Kim Ngọc, Người hướng dẫn
Đặng, Đức Long
Keywords: Hội nhập kinh tế;Kinh tế;Kinh tế đối ngoại;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn đã tập trung làm rõ thực chất của khu vực hoá kinh tế, cơ sở hình thành và xu hướng phát triển của khu vực hoá; đồng thời nêu bật tác động và quan hệ của nó đối với nền kinh tế thế giới và tiến trình toàn cầu hoá. Trên cơ sở phân tích những tác độ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45140
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00006_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 40.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.