Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45141
Title: Những vấn đề khoa học và thực tiễn để hình thành hệ thống bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Bùi, Việt Bảo
Keywords: Bảo hiểm thất nghiệp;Bảo hiểm xã hội;Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 112 tr
Luận văn đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp cũng như đánh giá các chính sách hiện hành có liên quan tới vấn đề bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới. Trên cơ sở đó luận văn đã nêu bật việc cần thiết p (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45141
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_000007_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 709.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.