Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45142
Title: Đổi mới hệ thống ngân hàng trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở Việt Nam : THS Kinh tế chính trị 5.02.01
Authors: TS. Đinh Quang Ty
Nguyễn, Thị Kim Oanh
Keywords: Kinh tế thị trường;Kinh tế tài chính;Ngân hàng;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 108 tr
Đề tài đã tập trung nghiên cứu sự vận hành của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong những năm thực hiện đường lối đổi mới gần đây và đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống đó
THS Kinh tế chính trị 5.02.01 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45142
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00254_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.