Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45144
Title: Thị trường tài chính Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 50 20 1
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Vũ, Hồng Vân
Keywords: Kinh tế;Thị trường tài chính;Tài chính;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: ĐHKHXH & NV.
Abstract: 119 tr
Trên cơ sở lý luận về thị trường tài chính và kinh nghiệm thực tiễn ở một số nước trên thế giới, luận án đi sâu phân tích đặc điểm thực trạng các thị trường bộ phận cấu thành thị trường tài chính ở Việt nam. Từ đó, xây dựng một số giải pháp nhằm phát triển (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN, 2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45144
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00249_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 95.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.