Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45145
Title: Hoạt động của các công ty thương mại tổng hợp Nhật bản tại Việt nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội nghĩa: 5.02.01
Authors: PTS Lê Văn Viện
Nguyễn, Xuân Thiên
Keywords: Công ty;Kinh tế thương mại;Kinh tế vĩ mô;Nhật bản;Việt Nam
Issue Date: 1995
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội nghĩa -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995
100 tr
Phân tích tình hình Quốc tế và trong nước thúc đẩy sự suất hiện các công ty thương mại tổng hợp Nhật bản tại Việt nam. Giới thiệu một số công ty tiêu biểu như : Mitsui Bussan, Mitsuibishi, Nisshoiwai, Sumitomo, qua đó phân tích vai trò của các công ty này (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45145
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00178_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.