Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45146
Title: Phát triển kinh tế hộ nông dân Việt nam những năm 90 vấn đề và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa: 5.02.01
Authors: PTS. Trịnh Thị Hoa Mai
Lê, Thị Định
Keywords: Hợp tác xã kiểu mới;Kinh tế;Kinh tế hộ nông dân;Kinh tế nông nghiệp;Nông nghiệp sinh thái;Sản xuất hàng hóa;Việt Nam
Issue Date: 1996
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 83 tr
Luận án hệ thống hoá đặc điểm kinh tế hộ nông dân ở Việt nam với tư cách là 1 đơn vị của sản xuất độc lập, cách sử dụng những yếu tố đầu vào, cách ứng xử của nông dân trong cơ chế thị trường hiện nay và đưa ra các giải pháp cụ thể có tính khả thi góp phần (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội,
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45146
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00148_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 42.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.