Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45147
Title: Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa: 5.02.01
Authors: PTS. Nguyễn Quang Duệ
Nguyễn, Mạnh Tuấn
Keywords: Doanh Nghiệp;Kinh tế;Kinh tế thị trường;Quản lý vĩ mô;Việt Nam
Issue Date: 1995
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 107 tr
Bằng cách đi sâu tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt nam từ 1986 đến nay, luận án đã vận dụng lý thuyết kinh tế thị trường để phân tích đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua việc đề cập đến doanh nghiệp trong (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45147
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00147_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 75.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.