Tài nguyên, môi trường trong việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa: 5.02.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45148Tài nguyên, môi trường trong việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa: 5.02.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45148