Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45148
Title: Tài nguyên, môi trường trong việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa: 5.02.01
Authors: PTS. Đinh Quang Ty
Nguyễn, Thị Kim Nga
Keywords: Chiến lược phát triển;Kinh tế;Kinh tế thị trường;Môi trường;Tài nguyên;Việt Nam
Issue Date: 1995
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995
88 tr
Để khẳng định tính cấp bách của việc sử dụng và quản lý tài nguyên môi trường của Việt nam, tác giả luận văn khéo vận dụng lý luận kinh tế thị trường hiện đại để phân tích những hạn chế, nguyên nhân kinh tế và giải pháp khắc phục trong lĩnh vực tài nguyên (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45148
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00146_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 44.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.