Vốn nhân lực trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45149Vốn nhân lực trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45149