Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45150
Title: Một số biện pháp giải quyết việc làm trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Hữu Tư
Trần,Tuấn Anh
Keywords: Kinh tế;Kinh tế xã hội chủ nghĩa;Kinh tế thị trường;Việc làm;Việt Nam
Issue Date: 1997
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 93 tr
Trên cơ sở đánh giá về thực trạng lao động, việc làm và các hình thức giải quyết việc làm ở Việt nam trong thời gian qua ,tác giả luận văn đã đưa ra những phương hướng chung và một số giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Trường ĐHKHXH&NV. Đại học Quốc gia Hà nội, 1997
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45150
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00085_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 49.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.