Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45151
Title: Đổi mới chính sách và hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Anh Tài
Nguyễn,Thị Phi Nga
Keywords: Bảo hiểm;Chính sách;Kinh doanh bảo hiểm;Kinh tế;Quản lý nhà nước;Việt Nam
Issue Date: 1997
Publisher: ĐHKHXH và NV
Abstract: 100 tr
Trên cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tác giả đi sâu khảo sát thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở nước ta từ khi thành lập ngành bảo hiểm đến nay. Từ đó tác giả đưa ra phương pháp hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- ĐHKHXH và NV. Đại học quốc gia Hà Nội, 1997
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45151
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00084_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 49.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.