Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45152
Title: Khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lê, Danh Tốn
Vũ, Thị Thu
Keywords: Kinh tế;Kinh tế xã hội chủ nghĩa;Làng nghề;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học kinh tế. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998
Tác giả luận văn nêu một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế của làng nghề truyền thống. Phân tích thực trạng làng nghề truyền thống ở Việt Nam và đưa ra một số định hướng, giải pháp khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống
84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45152
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00074_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.