Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45153
Title: Một số vấn đề về phát triển nguồn lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lê, Danh Tốn
Phạm, Huy Đường
Bùi, Thị Thiêm
Keywords: Kinh tế xã hội chủ nghĩa;Nguồn nhân lực;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr
Tác giả luận văn đã hệ thống hoá về mặt lý luận sự phát triển nguồn nhân lực; phân tích tình hình phát triển nguồn nhân lực và nêu các quan điểm, phương hướng, biện pháp chủ yếu của vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45153
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00072_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 85.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.