Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45154
Title: Ngân sách nhà nước Việt Nam: thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trịnh, Huy Quánh
Tạ, Thị Đoàn
Keywords: Kinh tế;Ngân sách nhà nước;Tài chính
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 85 tr
Trên cơ sở phân tích một số vấn đề cơ bản có tính chất lý luận về ngân sách nhà nước trog nền kinh tế thị trường và chính sách ngân sách nhà nước Việt nam. Tác giả mạnh dạn đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm phát huy vai trò của ngân sách nhà nước (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học kinh tế. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45154
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00071_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 78.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.