Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45155
Title: Vấn đề sử dụng các công cụ tiền tệ, tài chính trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Quang Vinh
Nguyễn, Hồng Sơn
Keywords: Kinh tế;Tiền tệ;Tài chính;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 102 tr
Trên cơ sở phân tích vai trò của tài chính tiền tệ và cải cách kinh tế ở Việt Nam, tác gỉa luận văn làm rõ một loạt các vấn đề về sử dụng công cụ tài chính, tiền tệ và định hướng các công cụ chính sách taì chính, tiền tệ trong thời kỳ quá độ của nền kinh t (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45155
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00067_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 76.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.