Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45156
Title: Một số vấn đề về thu nhập và mức sống của dân cư trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lê, Danh Tốn
Phạm, Huy Đường
Nguyễn, Hoài Dương
Keywords: Kinh tế;Kinh tế thị trường;Mức sống;Thu nhập
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 142 tr
Trên cơ sở hệ thống hoá về mặt lý luận thu nhập và mức sống trong nền kinh tế thị trường, phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia điển hình trong việc giải quyết các vấn đề thu nhập và mức sống dân cư, tác giả tiến hành phân tích tình hình thu nhập và mứ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- ĐHKHXH&NV. Đại học quốc gia Hà nội, 1998
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45156
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00066_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 99.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.